E-posta: zsinik@yahoo.com
Cep No: 0 (533) 652 02 62
İş No: 0 (258) 264 46 46
Fax No: 0 (258) 264 03 05

Ulusal Bildiriler Listesi

1- Benign prostat hiperplazili ve prostat kanserli hastalarda serum prostata spesifik anjen ve serum prostatik asit fosfataz düzeylerindeki değişiklikler
Kayıgil Ö, Tokuçoğlu H, Deniz N, Aydos M, Özgenç A, Sınık Z, Bozkırlı İ.
12. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslarası Katılımlı), Nevşehir, 27-30 Eylül 1992.

2- Üreter altuç taşlarının tedavisinde ESWL ve üreteroskopinin yeri
Karaoğlan Ü, Deniz N, Çakan M, Sınık Z, Alkibay T, Bozkırlı İ.
1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994.

3- Üreter taşlarının rijid üreteroskop ile tedavisi
Deniz N, Sınık Z, Tan Ö, Alkibay T, Bozkırlı İ, Karaoğlan Ü.
13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) , Antalya, 2-5 Kasım 1994.

4- Physical examination+ scrotal thermography+ color doppler ultrasonography and scrotal scintigraphy in patients with varicocele
Aydos M, Sınık Z, Tokuçoğlu H, Sözen S, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
2nd International Congress On Andrology In Turkey, İstanbul, May 17-20 1995.

5- Kliniğimizde yapılan transüretral prostatektomilerin değerlendirilmesi
Bozkırlı İ, Deniz N, Alkibay T, Biri H, Sınık Z, Sözen S, Karaoğlan Ü.
II.Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin, 17-20 Nisan, 1996.

6- Çocuklarda ESWL sonuçları
Alkibay T, Sınık Z, Tan Ö, Biri H, Deniz N, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
II.Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin, 17-20 Nisan, 1996.

7- ESWL sonrası retroperioneal hematomun bulgusu olarak skrotal hematom
Alkibay T, Biri H, Sınık Z, Tan Ö, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
II.Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin, 17-20 Nisan, 1996.

8- Konjenital böbrek anomalili hastalarda ESWL'nin yeri
Biri H, İsen K, Sınık Z, Ünal D, Deniz N, Tokuçoğlu H, Alkibay T, Bozkırlı İ.
II.Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin, 17-20 Nisan, 1996.

9- Üreter taşlarının tedavisinde ultrasonik, pnömotik ve elektrohidrolik litotripsinin karşılaştırılması
Biri H, Sınık Z, Tan Ö, Deniz N, Alkibay T, Tokuçoğlu H, Bilici G, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
II.Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin, 17-20 Nisan, 1996.

10- 10 yıllık internal üretrotomi sonuçlarımız
Alkibay T, Sınık Z, Deniz N, Karaoğlan Ü, Tokuçoğlu H, Karaca K, Bozkırlı İ.
II.Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin, 17-20 Nisan, 1996.

11- Mesane, prostat ve böbrek kanserinde nükleer p53 over-ekspresyonu
Sınık Z, Alkibay T, Çelik B, Ataoğlu Ö, Bilici G, Sözen S, Deniz N.
14.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Marmaris, 20-23 Ekim 1996.

12- Prostat kanserinde kemik metastazı ile PSA, DRE, TRUS ve grade arasındaki ilişki
Biri H, Alkibay T, Ünal D, İsen K, Sınık Z, Bozkırlı İ.
14.Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris (Uluslararası katılımlı), 20-23 Ekim 1996.

13- Prostat kanseri ve nöroendokrin diferansiyon
Tan Ö, Ataoğlu Ö, Biri H, Sınık Z, Şen İ, Ünal D, Tuncayengin A, Karaoğlan Ü.
14.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Marmaris, 20-23 Ekim 1996.

14- Benign prostat hiperplazisinde tanı kriterlerinin değerlendirilmesi
Sınık Z, Sözen S, Biri H, Tokuçoğlu H, Alkibay T, Bilici G, Bozkırlı İ.
14.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Marmaris, 20-23 Ekim 1996.

15- Seminal plazma serbest oksijen radikal düzeylerinin idiopatik infertilitedeki rolü
Biri H, Şen İ, Küpeli B, Sınık Z, Alkibay T, Bozkırlı İ.
15.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, 25-29 Ekim 1998.

16- Azospermik hastalarda serum FSH ve LH düzeyleriyle seminal plazma optik dansite ilişkisi
Biri H, Şen İ, Sınık Z, Deniz N, Tokuçoğlu H, Bozkırlı İ.
15.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, 25-29 Ekim 1998.

17- Benign prostat hiperplazisinde terazosin tedavisinin klinik sonuçlarını öngörmede manyetik rezonans görüntüleme ve prostat dokusunun kantitatif histolojik içeriği
İsen K, Küpeli B, Sınık Z, Alkibay T, Sözen S, Bozkırlı İ.
15.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, 25-29 Ekim 1998.

18- İnsan prostat kanserinde tümör supresör geni p53, proto-onkojen BCL-2 ve nöroendokrin farklılaşma seviyeleri
Biri H, Küpeli B, Şen İ, Sınık Z, Ataoğlu Ö, Sözen S, Bozkırlı İ.
15.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, 25-29 Ekim 1998.

19- Üreterorenoskopik litotripsi sonrası rutin üreteral kateterizasyon gerekli midir?
İsen K, Küpeli B, Sınık Z, Biri H, Deniz N, Oğuzülgen İ, Bozkırlı İ.
1.İstanbul Ürolithiasis Sempozyumu, İstanbul, 28-29 Mayıs 1999

20- Alt kaliks taşlarında ESWL' nin etkinliği
Küpeli B, İsen K, Akduman B, Biri H, Sınık Z, Alkibay T, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
1.İstanbul Ürolithiasis Sempozyumu, İstanbul, 28-29 Mayıs 1999

21- Üreteral taşların tedavisinde farklı endoürolojik teknik ve ekstrakorporeal şok dalga litotripsi yöntemlerinin rolü
Küpeli B, İsen K, Akduman B, Biri H, Sınık Z, Alkibay T, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
1.İstanbul Ürolithiasis Sempozyumu, İstanbul, 28-29 Mayıs 1999

22- Benign prostat hiperplazisine eşlik eden mesane taşlarının tedavisi: şok dalga litotripsisine karşılık pnömatik litotripsi
Küpeli B, İsen K, Akduman B, Biri H, Sınık Z, Alkibay T, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
1.İstanbul Ürolithiasis Sempozyumu, İstanbul, 28-29 Mayıs 1999

23- Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi sonrası stone-stree' lerin değerlendirilmesi ve tedavisi
Küpeli B, İsen K, Şen İ, Sınık Z, Deniz N, Tuncel A, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
1.İstanbul Ürolithiasis Sempozyumu, İstanbul, 28-29 Mayıs 1999

24- Ürinotoraks ilginç nedenli bir olgu
Oğuzülgen K, Oğuzülgen İ, Sınık Z, Köktürk O.
Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, 9-13 Nisan 2000

25- Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi ile kırılamayan orta ve üst üreter taşlarında üreteroskopi ve pnömatik litotripsinin yeri
Küpeli B, İsen K, Oğuzülgen İ, Sınık Z, Biri H, Bozkırlı İ.
4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-2 Haziran 2000

26- Üreteroileal anastomoz darlığında amplatz dilatasyon
Tuncay Ö.L, Atahan Ö, Aybek Z, Turan T, Sınık Z.
4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-2 Haziran 2000

27- Üreter üst uç taşında başarısız ESWL tedavisini takiben perkütan dekompresyon sonrası push-back yaklaşımı
Sınık Z, Turan T, Tuncay Ö.L, Aybek Z, Atahan Ö.
4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-2 Haziran 2000

28- Rektal tuşenin üroflowmetri parametrelerine etkisi (ön rapor)
Aybek Z, Sınık Z, Turan T, Atahan Ö, Güler G, Tuncay L.
16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000

29- Tedavi almamış erken evrelerdeki parkinson hastalarında ürodinami bulguları
Atahan Ö, Bir LS, Aybek Z, Turan T, Sınık Z, , Tuncay L.
16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000

30- BPH' lı olgularda ultrasonografi ile hesaplanan mesane ağırlığının infravezikal obstrüksiyonu saptamadaki yeri
Bozbay C, Turan T, Sınık Z, Aybek Z, Atahan Ö, Tuncay L.
16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000

31- Renal leiomyosarkom
Şen N, Çolakoğlu N, Sınık Z, Düzcan E.
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, Denizli, 15-19 Ekim 2002

32- Rektal Tuşenin Üroflovmetri Parametrelerine Etkisi.
Aybek Z, Sınık Z, Turan T, Atahan Ö, Güler G, Tuncay L.
17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002

33- BPH'lı Olgularda Ultrasonografi ile Hesaplanan Mesane Ağırlığının İnfravezikal Obstrüksiyonu Saptamadaki Yeri.
Bozbay C, Turan T, Sınık Z, Aybek Z, Atahan Ö, Tuncay L.
17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002

34- Overaktif Mesaneli Hastalarda Elektrik Stimülasyon Uygulamaları: Ön rapor.
Yağcı N, Aybek Z, Sınık Z, Can T, Turan T, Tuncay L.
17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002

35- Unilateral İnkomplet Üreter Obstrüksiyonunun Renal Malondialdehit ve Glutatyon Düzeylerine Etkisi.
Sınık Z, Aybek Z, Demir S, Turan T, Yılmaz Ü, Tuncay L.
17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002

36- Üretra darlıklarının ultrasonografi eşliğinde amplatz dilatasyonu.
Tuncay L, Turan T, Sınık Z, Göksu U, Sancak B, Aybek Z.
17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002

37- Heminefrektomi yapılan ratlarda unilateral inkomplet üreter obtrüksiyonunun renal doku malondialdehid ve serum kreatinin düzeyleri üzerine etkisi(ön rapor)
Aybek H, Sert S, Demir S, Sancak B, Sınık Z, Aybek Z.
III: Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, 30 Nisan – 4 Mayıs 2003

38- Serum ve idrar CA 19-9 düzeyleri benign üriner obstrüksiyonu öngörmede duyarlı mıdır?
Aybek H, Sancak B, Sınık Z, Demir S, Turan T, Aybek Z.
18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004

39- Akut üriner retansiyon sonrası rat mesanesinde gelişen iskemi-reperfüzyon hasarının biyokimyasal olarak değerlendirilmesi.
Güler G, Sınık Z, Aybek Z, Turan T, Demir S, Sert S, Tuncay L.
18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004

41- Histological and ultrastructural evidence for protective effects on aluminium-induced kidney damage by intraperitoneal administration of alpha-tocopherol.
Kutlubay R, Oguz EO, Güven MC, Can B, Sınık Z, Tuncay ÖL
9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Adana, 20-23 Mayıs 2008

42- Vitamin E protection from testicular damage caused from testicular damage caused by intraperitoneal aluminium.
Kutlubay R, Oguz EO, Güven MC, Can B, Sınık Z, Tuncay ÖL
9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Adana, 20-23 Mayıs 2008

43- Vücut kitle indeksi yüksekliği ve hiperkolesterolomi prostat kanseri için risk faktörü olabilir mi?
Özarı M, Toktaş C, Tuncay OL, Sınık Z, Turan T, Aybek Z, Eskiçorapcı S.
20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 1-6 Kasım 2008

44- Vücut kitle indeksi yüksekliği ve hiperkolesterolemi prostat kanseri için risk faktörü olabilir mi?
Özarı M, Toktaş C, Tuncay OL, Sınık Z, Turan T, Aybek Z, Eskiçorapcı S.
18. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 21-26 Nisan 2009

45- Does the storage/total IPSS ratio effect selection and success of medical therapy in male patients with lower urinary tract symptoms?
Altıntas S, Acar C, Eskicorapcı S, Aybek Z, Tuncay L, Turan T, Sınık Z.
9. Uluslar arası Prostat Forumu, İzmir, 8-10 Ekim, 2009

46- Lidokain jel ile beraber yapılan apikal injeksiyon: Prostat biyopsisi için yapılan anestezide yeni altın standart.
Özarı M, Eskiçorapcı S, Toktaş C, Aybek Z, Turan T, Sınık Z, Tuncay OL.
9. Üroonkoloi Kongresi, Ankara, 4-8 Kasım 2009

47- Vücut kitle indeksi yüksekliği ve hiperkolesterolemi prostat kanseri için risk faktörü olabilir mi?
Özarı M, Toktaş C, Tuncay OL, Sınık Z, Turan T, Aybek Z, Eskiçorapcı S.
9. Üroonkoloi Kongresi, Ankara, 4-8 Kasım 2009

48- Akciğer tümörünün adrenal metastazı için yapılan laparoskopik sol adrenalektomi
Eskiçorapcı S, Babaoğlu M, Acar C, Toktaş C, Sınık Z, Tuncay L.
9. Üroonkoloi Kongresi, Ankara, 4-8 Kasım 2009

49- Alt üriner sistem yakınması olan erkek hastalarda depolama/toplam IPSS oranının medikal tedavi seçimi ve başarısına etkisi var mı?
Altıntas S, Acar C, Eskicorapcı S, Aybek Z, Tuncay L, Turan T, Sınık Z.
1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, 3-6 Aralık, 2009

50- Penil ve prostatik üretra yerleşimli iki dev üretra taşına farklı yaklaşım
Bolat D, Zümrütbaş A, Acar C, Eskicorapcı S, Sınık Z, Turan T, Aybek Z, Tuncay L. 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 23-26 Haziran 2010

51- Perkütan nefrolitotomi pozisyonu tercihinde dikkat edilmesi gereken özel bir durum: megakolon
ToktaşC, Zümrütbaş A, Acar C, Eskicorapcı S, Sınık Z, Turan T, AybekZ, TuncayL
1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 23-26 Haziran 2010

52- Denizli' deki ilköğretim çağı çocuklarda gündüz idrar kaçırma prevalansı ve ilişkili risk faktörleri
Bolat D, Acar İC, Zümrütbaş AE, Eskiçorapcı SY, Sancak EB, Zincir M, Turan T, Sınık Z.
II. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, 8-11 Aralık 2011

53- Denizli' deki ilköğretim çağı çocuklarda gündüz idrar kaçırma prevalansı ve ilişkili risk faktörleri
Bolat D, Acar İC, Zümrütbaş AE, Eskiçorapcı SY, Sancak EB, Zincir M, Turan T, Sınık Z.
11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, 16-18 Aralık 2011

54- Denizli' deki ilköğretim çağı çocuklarda monosemptomatik enürezis nokturna prevalansı ve ilişkili risk faktörleri
Bolat D, Acar İC, Zümrütbaş AE, Eskiçorapcı SY, Sancak EB, Zincir M, Turan T, Sınık Z.
11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, 16-18 Aralık 2011